1.07.2556

ระเบียบการ สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2556


ประกาศสถาบันการบินพลเรือน
เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ในสถาบันการบินพลเรือน
ประจำปีการศึกษา 2556
หลักสูตร / สาขาวิชา
1 หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชำกำรจัดกำรการบิน
      (Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management) (4 ปี)
วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM)
วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management: APM)
วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management : ACM)
2 หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) (4 ปี)
3 หลักสูตรระดับอนุปริญญำ จำนวน 4 สาขาวิชา
4 หลักสูตรเทคโนโลยีกำรบินบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรกำรบิน (ต่อเนื่อง)
(Bachelor of Technology in Aviation Program in Aviation Management)
การคัดเลือก
สอบวัดความรู้ (90%)
      วิชาภาษาอังกฤษ 30%
      วิชาคณิตศาสตร์ 25%
      วิชาฟิสิกส์ 25%
      วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและความรู้พื้นฐานด้านการบิน 10%
สอบสัมภาษณ์ (10%)
     สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
รับสมัคร  15 กุมภาพันธ์–วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556

รายละเอียดทั้งหมด  http://119.46.93.145/www.catc.or.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า