1.07.2556

โควตา ม.โนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รอบที่2 2556


 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จ.ชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควตา (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีหลักเกณฑ์การรับนักศึกษาโควตา ดังนี้
          คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเกษตรวิธาน สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาเกษตรกลวิธาน สาขาพืชศาสตร์-พืชไร่ สาขาพืชศาสตร์-พืชสวน สาขาพืชศาสตร์-เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการโลจิสติกส์
          หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาเศรษฐศาสตร์
          คณะสัตวแพทยศาสตร์
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ระดับปริญญาตรีเทียบโอน (ภาคปกติ) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
          หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
          ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครจำนวน 200 บาท พร้อมหลักฐานการสมัครดังนี้
          1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
          2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
          3. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
          4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
          5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
          6. ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
          การสมัคร สมัครได้ 2 วิธีคือ
          สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
          สมัครทางเว็บไซต์ ได้ที่ http://regis.rmutto.ac.th/registrar/home.asp รับสมัครถึงวันที่ 20 มกราคม 2556 ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารธนชาต หรือธนาคารกรุงไทย พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งไปรษณีย์ไปยัง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ที่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
เรียบเรียงโดย http://www.elearneasy.com/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า