1.03.2556

รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2557


รับตรง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2557

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2557

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรโดยมีความ ประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ก าลังจะเข้าเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๘ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จ านวน ๕ คน และอีก ๗ สาขาวิชา ได้แก่ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ พืชไร่  พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และสัตวศาสตร์ จ านวน ๖๕ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น  ๗๐ คน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้.- http://www.agri.cmu.ac.th/upload/news/49020422.pdf

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ปีการศึกษา 2557
 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรโดย มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ก าลังจะเข้าเรียนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งมีบิดาหรือมารดามี อาชีพเป็นเกษตรกร เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ใน ๘ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จ านวน ๕ คน และอีก ๗ สาขาวิชา ได้แก่ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และ สัตวศาสตร์ จ านวน ๖๕ คน รวมจ านวนทั้งสิ้น ๗๐ คน
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้.-  http://www.agri.cmu.ac.th/upload/news/49020421.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า