1.08.2556

รับตรง โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ม.พะเยา 2556


การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2556  
กลุ่มบุคคลและสถานศึกษา
1) กลุ่มบุคคลที่มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ซึ่งผู้สมัครต้องมีระยะเวลาศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงรายเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา
กำหนดการรับสมัคร 3 มกราคม 2556 - 11 กุมภาพันธ์ 2556
ทุน/สิทธิประโยชน์
1) ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
.2) ได้รับค่าหอพัก 3,000 บาท / เดือน ตลอดหลักสูตร
ปล. ระเบียบการน่าจะเขียนปีการศึกษา ผิด   นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2554  น่าจะเป็น 2555
รายละเอียดทั้งหมด   http://intra.up.ac.th/ADM/Main/FileUpload/634928211400261190.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า