1.29.2556

รับตรง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ ม.บูรพา 2556


คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ รับสมัคร หลักสูตร ภาคพิเศษ 4 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556
รับสมัคร 14 มกราคม 22 มีนาคม 2556
องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
          ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ 20
           GAT (ความถนัดทั่วไป)ร้อยละ 80
           ผลสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน 
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ
      1. ใบสมัครสอบของทางมหาวิทยาลัย
      2. ใบแสดงคุณวุฒิ เช่น ใบสุทธิ ประกาศนียบัตร ใบแจ้งวุฒิ ใบรับรองการศึกษาภาคเรียนสุดท้าย ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
      3.ใบแสดงผลคะแนน GAT
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือสำเนาใบรับคำขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรซึ่งมีรูปถ่ายผู้ขอ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
      5. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ เป็นภาพสี และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันสมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
      6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
หมายเหตุ หากผู้สมัครส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่รับพิจารณาคัดเลือก

สาขาวิชา
ปริญญา
จำนวนรับโดยประมาณ (คน)
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๑.๑.๑ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (บางแสน)
๑.๑.๒ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (บางแสน)
รป.บ. (การบริหารทั่วไป)
รป.บ. (การปกครองท้องถิ่น)
240
160
๑.๒ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (บางแสน)
ร.บ.
240
๑.๓ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (บางแสน)
น.บ.
240

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
ประกาศการรับสมัคร http://calendar.buu.ac.th/document/1358477722.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า