1.07.2556

รับตรง โครงการโควตาเรียนดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2556
โครงการโควตาเรียนดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
โครงการโควตาเรียนดีที่เปิดรับในครั้งนี้ สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้โควตา ของ มจพ. วิทยาเขตระยอง ผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเสนอชื่อจากสถานศึกษาแล้วเท่านั้น
หากการสมัครไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในโครงการนี้ จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ ไม่มีการเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ภายหลังและไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า