2.03.2556

"PIM One Stop Service" ทุนการศึกษา สถาบันการจัดการปัญาภิวัตน์ 2556
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี "PIM One Stop Service"
เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
เฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ (ปิดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ในเวลา 9.00 - 16.00 น.
ลงทะเบียนนัดหมายทางโทรศัพท์ก่อนเข้าสอบล่วงหน้า 3 วัน
โทรศัพท์ 02 832 0200 ถึง 14
คลิกเพื่อสมัครเรียนออนไลน์ขั้นตอนยื่นใบสมัคร
1. คลิกสมัครสอบ Online
2. กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และคลิก "ยืนยันการสมัครเรียน"
4. พิมพ์ใบสมัคร และจดเลขที่ใบสมัครเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัคร
5. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
- ใบสมัคร
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป เขียนชื่อ-สกุล-โรงเรียน หลังรูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงผลการเรียน  (แสดงเกรดเฉลี่ยรวม 4-5 เทอม)
กรณีที่มีเกรด 4 เทอมอยู่ สามารถนำมาใช้ก่อนได้ แต่หลังจากได้รับวุฒิการศึกษาหรือใบเกรด (GPA) 5 เทอมแล้ว
ให้นำเอกสารดังกล่าวมายื่นเพิ่มเติมอีกครั้งในวันรายงานตัว
6. เตรียมแฟ้มประวัติส่วนตัวเพื่อประกอบการสัมภาษณ์ (Portfolio)
 • เงื่อนไขการสอบทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา  นักเรียนต้อง สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
 • ยกเว้น สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมรวม เกิน 2.5 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ทันที ไม่มีการสอบข้อเขียนสมัครด้วยตนเอง
สามารถมาสมัครเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ จุดรับสมัครนักศึกษา อาคารอำนวยการชั้น 1
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ดาวน์โหลดแผนที่ตั้ง http://www.pim.ac.th/location

** กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ชุดนักเรียนหรือนักศึกษา **

** การแจ้งผลการสอบภายในวันเดียวกันนั้น เฉพาะสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ เท่านั้น
การสอบ ในสาขาการเรียนนอกจากนี้ทั้งหมด จะประกาศผลให้ทราบไม่เกิน 15 วันทำการ หลังการสอบเสร็จสิ้น โดยการแจ้งผลทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯเท่านั้น

คณะวิชาที่เปิดสอบคัดเลือกของแต่ละสาขา มีดังนี้

1. คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (RT): วิชาภาษาอังกฤษ / ความถนัดทางการเรียน / คณิตศาสตร์ ?วิชาละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 1.5 ชั่วโมง (เกรดเฉลี่ยรวมเกิน 2.5 ขึ้นไป สัมภาษณ์ทันที ไม่ต้องสอบข้อเขียน)
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์  (LG) : คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / วิชาความถนัดทางการเรียน ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง คณิตศาสตร์ 2 ชั่วโมง ความถนัดทางการเรียน 30 นาที รวมเป็น 3.5 ชั่วโมง

2. คณะวิทยาการจัดการ
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( HR ): วิชาภาษาอังกฤษ / ความถนัดทางการเรียน / คณิตศาสตร์ ?วิชาละ 30 นาที รวมทั้งสิ้น 1.5 ชั่วโมง
 • สาขาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ (BFM) : คณิตศาสตร์/ ภาษาอังกฤษ / วิชาความถนัดทางการเรียน ภาษาอังกฤษ 1 ชั่วโมง คณิตศาสตร์ 2 ชั่วโมง ความถนัดทางการเรียน 30 นาที รวมเป็น 3.5 ชั่วโมง


3. คณะศิลปศาสตร์
 • สาขาภาษาจีนธุรกิจ (BC) วิชาวัดความถนัดทางการเรียน / วิชาภาษาอังกฤษ หรือ วิชาภาษาจีน
 • สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (BJ) วิชาวัดความถนัดทางการเรียน / วิชาภาษาอังกฤษ

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  : คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ?วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CPE) : คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) : คณิตศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ฟิสิกส์
วิชาคณิตศาสตร์ (2 ชั่วโมง 40 ข้อ)  วิชาภาษาอังกฤษ  (2 ชั่วโมง 40 ข้อ)
วิชาฟิสิกส์ (1 ชั่วโมง 20  ข้อ)  ?วิชาความถนัดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  (1 ชั่วโมง 40 ข้อ)

5. คณะนิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาการสื่อสารองค์กร
 • สาขาวิชาการสื่อสารแบรนด์
 • สาขาวิชาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
ภาษาอังกฤษ (60 นาที 50 ข้อ) ?วิชาวัดความถนัดทางนิเทศ (30 นาที 50 ข้อ)


6. คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
ภาษาอังกฤษ / ?คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ทั่วไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่องานรับสมัครนักศึกษา
ปริญญาตรี โทรศัพท์ 0 232 0200 ถึง 14

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า