2.03.2556

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2556


รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2556
คุณสมบัติการเข้าศึกษา
(1) เป็นโสด อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี
(2) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการเรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์(วิชาวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต, คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
(4) เป็นผู้มีความประพฤติดี และไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
(5) มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
(6) มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ค่าเทอม http://www.apiu.edu/th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า