2.26.2556

รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ราชธานี 2556คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)
- เป็นผู้มีความประพฤติดี
- สถานภาพโสด
- อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์
- มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
- เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ และเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นพยาบาล
หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
2. บัตร ประจำตัวผู้สมัครสอบของมหาวิทยาลัยที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนา หลักฐานการศึกษา เช่น รบ. ประกาศนียบัตร ใบรับรองที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา ใบเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ สำเนาใบรับรอง (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง)
วิธีการสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง
ส่งหลักฐานประกอบการสมัครและชำระค่าสมัคร 1,000 บาท
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยราชธานี เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โทร. 045-319900 ต่อ 118
2. การสมัครทางไปรษณีย์
1. ผู้สมัครสามารถขอรับแฟ้มใบสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยราชธานี ตามที่อยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คลิกดาวน์โหลดที่นี่
2. กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน
3. ชำระเงินค่าสมัครตามอัตราที่ได้ระบุไว้ โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” หรือโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยราชธานี” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 3136057635
4. ส่งเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ไปยังที่อยู่ดังนี้
“ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
261 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000”
3. การสมัครทางเว็บไซต์
1. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเมนู Attachments ด้านล่างประกาศนี้
2. คลิก http://register.rtu.ac.th/Form.php กรอกข้อมูลการสมัครออนไลน์ และยังคงต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลด ให้ชัดเจนและแนบหลักฐานให้ครบถ้วน
3. ชำระ เงินค่าสมัครตามอัตราที่ได้ระบุไว้ โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยราชธานี” หรือโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “มหาวิทยาลัยราชธานี” บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี 3136057635
4. ส่งเอกสารการสมัครพร้อมสำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ไปยังที่อยู่ดังนี้
“ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี
261 ถ.เลี่ยงเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000”
หรือ ทำการสแกน (Scan) เอกสารการสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ไปยัง อีเมล์ :admissions@rtu.ac.th
  • กรณีส่งอีเมล์ ให้ผู้สมัครระบุที่อยู่ ที่ใช้ในการติดต่อกลับให้ชัดเจนด้วย
การตอบรับการสมัครทางไปรษณีย์และทางเว็บไซต์
1. คณะ พยาบาลศาสตร์เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบ หลักฐานประกอบการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะตอบรับการสมัคร พร้อมส่งใบเสร็จรับเงิน และบัตรประจำตัวผู้สมัครสอบให้ผู้สมัคร (ซึ่งจะมีการระบุเลขประจำตัวสอบ และประทับตรามหาวิทยาลัย) ทางไปรษณีย์ เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบคัดเลือก
กำหนดการคัดเลือก

รายละเอียด
วันที่
สมัครด้วยตนเอง
11 มกราคม  – 20 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
สมัครทางไปรษณีย์ และสมัครออนไลน์
1 กุมภาพันธ์  – 15 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
21 พฤษภาคม 2556
ทาง www.rtu.ac.th
และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
สอบข้อเขียน 
 
23 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
25 พฤษภาคม 2556
ทาง www.rtu.ac.th
และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
สัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย
28 – 29 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ 
มหาวิทยาลัยราชธานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
31 พฤษภาคม 2556
ทาง www.rtu.ac.th
และประกาศ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
รายงานตัว ลงทะเบียน
และดำเนินการแจ้งความจำนงขอกู้ยืมเงินกองทุน(กยศ.)
4-5 มิถุนายน 2556
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
7  มิถุนายน  2556
ณ ห้องประชุมใหญ่  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยราชธานี
เปิดภาคเรียน
10 มิถุนายน 2556

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า