2.10.2556

รับตรง สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.มหิดล วิทยาเขต นครสวรรค์ 2556


 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาณารณสุขศาสตรบัณฑิต ในปีการศึกษา 2556
 
 เปิดรับสมัครนักศึกษา 15 กุมภาพันธ์ ถึง 22 มีนาคม 2556
 
คุณสมบัติ
- GPAX สะสม  2.5
-  กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน กลุ่ม ๗ จังหวัด (อุทัยธานี ชัยนาท ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ตาก และนครสวรรค์)
 
ระเบียบการ  http://files.unigang.com/pic/2/1059.pdf
ใบสมัคร  http://files.unigang.com/pic/2/1060.pdfs

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า