2.03.2556

ทุน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2556ทุน BU CREATIVE


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดศักราชการศึกษาใหม่ มอบทุนค่าเล่าเรียนฟรีตลอดหลักสูตร จำนวน 50 ทุน สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในทุกแขนงสาขาวิชา พร้อมนำเสนอ Portfolio ผลงานสร้างสรรค์ 
 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 1. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือตามระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่แสดงถึงความสามารถโดดเด่นทางด้านความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทุน BU CREATIVE ของมหาวิทยาลัย
 3. กรณีเป็นนักศึกษาปัจจุบัน ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 จะได้รับทุนตั้งแต่เริ่มมีผลงาน สร้างสรรค์ ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทุน BU CREATIVE และจะได้รับการยกเว้นเฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรที่เหลืออยู่
 4. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา

ทุนประกายเพชร

โครงการทุนประกายเพชร เป็นทุนที่มอบให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถโดดเด่น และมีความประพฤติดี เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า ไม่มีพันธะผูกพัน โดยจะให้ทุนเรียนฟรีพร้อมเงินเดือนประจำตลอดการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
 1. มีสัญชาติไทย
 2. กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
 3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีที่ 5 และปีที่ 6 (ถ้ามี) ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 4. ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถโดดเด่นทางด้านวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ระดับชาติ หรือนานาชาติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
 5. มีหนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน
 6. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ขัดขวางต่อการศึกษา
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (รบ.1)
 2. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
 3. หนังสือรับรองความประพฤติและหนังสือรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม
 4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)


เอกสารประกอบการสมัครปีการศึกษา 2556

ADMISSIONS DOCUMENT FOR 2013.
 
 
BU Creative Scholarship (English)
PRA KAI PETCH SCHOLARSHIP PROJECT (English)
ใบสมัคร ทุน BU Creative หลักสูตรภาษาไทย
ใบสมัคร ทุนประกายเพชร หลักสูตรภาษาไทย
ใบสมัคร นักศึกษาใหม่ หลักสูตรภาษาไทย
ใบสมัคร ปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ | Application Form for BU International
ใบสมัคร ปริญญาเอก | Application Form for Doctoral Program
ใบสมัคร ปริญญาโท | Application Form for Master Program

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า