2.18.2556

“ว.เทคโนโลยีสยาม” แจก 80 ทุน ปีการศึกษา 2556 ภายใน 28 ก.พ. นี้


วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกาศให้ 80 ทุน ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภททุนเรียนดี ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทุนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และทุนโควตาคณะ ด่วน.!ยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในระดับปริญญาตรี 5 คณะ 15 สาขาวิชา
อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประกาศให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 80 ทุน โดยแบ่งประเภทของทุนการศึกษา ดังนี้ (1) ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง) จำนวน 20 ทุน (2) ทุนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) จำนวน 20 ทุน แบ่งเป็น ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี นาฏศิลป์ นักร้อง นักแสดง (3) ทุนผู้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยฯ จำนวน 12 ทุน (4) ทุนโควต้าคณะ แยกเป็นสาขาวิชาละ 2 ทุน รวม 28 ทุนประกอบด้วย คณะเทคโนโลยี 6 สาขาวิชา 12 ทุน คณะบริหารธุรกิจ 3 สาขาวิชา 6 ทุน คณะศิลปะศาสตร์ 3  สาขาวิชา 6 ทุน คณะบัญชี 1 สาขาวิชา 2 ทุน คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 1 สาขาวิชา 2 ทุน
          นอกจากนี้ยังมีทุนส่วนลดค่าใช้จ่ายกรณีพิเศษ 30% แก่นักศึกษาซึ่งประพฤติปฏิบัติตนเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือทำคุณประโยชน์แก่วิทยาลัยในด้านต่าง ๆ อาทิ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง และกิจกรรมอันเป็นพันธกิจของวิทยาลัย รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ (นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สปป.ลาว)   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับสูงขึ้น
วิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ และได้เริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก และวิทยาลัยรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร สาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่งเป็นปีที่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัย โดยนโยบายดังกล่าวเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาของวิทยาลัยให้มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของสังคมและเป็นกลจักรแห่งความรู้สู่ทักษะอาชีพครบวงจร สามารถประกอบอาชีพได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จึงได้กำหนดเป็นนโยบายในการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ต่อเนื่องกันมาทุกปีการศึกษาอธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าว
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับปริญญาตรี 5 คณะ 15 สาขาวิชา ประกอบด้วย 1.คณะเทคโนโลยี 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุด 2.คณะบริหารธุรกิจ มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการเงินการธนาคาร 3.คณะศิลปศาสตร์ มี 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์สื่อดิจิตอล สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์สารสนเทศสามมิติ (3D) 4.คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี และ 5.คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สำหรับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.0 2878 5001-3 หรือสมัครออนไลน์ ผ่านระบบInternet เว็บไซต์ http://www.siamtechu.net ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า