2.10.2556

รับตรงทั่วประเทศ แพทย์ศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
                       1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
1.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย
1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2556
1.4 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                           - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
                           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
                           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25
                           - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25
1.5 เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ตามเกณฑ์ ดังนี้
                           - วิชา GAT     ความถนัดทั่วไป ไม่น้อยกว่า 150 คะแนน (เต็ม 300)
                           - วิชา PAT1    ความถนัดทางคณิตศาสตร์     ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
                           - วิชา PAT2    ความถนัดทางวิทยาศาสตร์     ไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ
1.6 เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1.7   เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
1.8 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐตามโควตาพื้นที่ หรือโครงการพิเศษต่างๆ ในปีการศึกษา 2556
2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ย้อนหลังได้ไม่เกิน ครั้งที่  1/2555 และใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ได้ไม่เกินปี 2555 สำหรับผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ใช้ได้เฉพาะปี 2556 เท่านั้น
2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนหรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
2.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนตามกลุ่มสาระ ดังนี้
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)     รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
       กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                            รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
       กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                             รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.4 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้วโดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาล ตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
2.5 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค  อาการของโรคหรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
        2.5.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders)  โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders)โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) โดยเฉพาะ Antisocial Personality             Disorders หรือ Borderline Personality Disordersรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพ                   เวชกรรม
        2.5.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
        2.5.3 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
        2.5.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
                                              2.5.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
             (1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
             (2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
   2.5.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะ คำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing                   Loss)
       2.5.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
        2.5.8 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ
2.6 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
3. จำนวนที่รับ
        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 32 คน ดังนี้
        3.1 นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 20 คน
       3.1.1 โรงเรียนในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวน 8 คน ได้แก่
                  (1) จังหวัดเชียงราย               จำนวน       1 คน
                  (2) จังหวัดเชียงใหม่              จำนวน       1 คน
                  (3) จังหวัดแม่ฮ่องสอน           จำนวน       1 คน
                  (4) จังหวัดลำพูน                  จำนวน       1 คน
                  (5) จังหวัดลำปาง                  จำนวน       1 คน
                  (6) จังหวัดพะเยา                  จำนวน       1 คน
                  (7) จังหวัดแพร่                     จำนวน       1 คน
                  (8) จังหวัดน่าน                     จำนวน       1 คน
                  3.1.2 โรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 12 คน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย                          ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ พิจิตร และอุทัยธานี
     3.2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ ยกเว้นโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 12 คน

4. การจัดการเรียนการสอน
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตรเป็นระยะเวลา 6 ปี โดยจะจัดการเรียนการสอน ดังนี้
                 ชั้นปีที่ 1-3     ศึกษารายวิชาระดับเตรียมแพทย์และปรีคลินิก(Pre-medicineและPre-clinic)  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
                 ชั้นปีที่ 4-6    ศึกษารายวิชาระดับคลินิก (Clinic)ณ สถาบันร่วมผลิตแพทย์
โรงพยาบาลหลัก (Teaching Hospital)
(1) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร
(2) โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลสมทบ (Affiliated Hospital)
(1) โรงพยาบาลสุโขทัย  จ.สุโขทัย
(2) โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ.สุโขทัย
  โรงพยาบาลชุมชน (Community Hospital)
(1) โรงพยาบาลแม่จัน  จ.เชียงราย
(2) โรงพยาบาลพญาเม็งราย จ.เชียงราย
(3) โรงพยาบาลพาน จ.เชียงราย
(4) โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย
(5) โรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย
(6) โรงพยาบาลเชียงแสน  จ.เชียงราย
(7) โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

5. กำหนดการสมัครและสอบคัดเลือก
กิจกรรม
วัน เดือน ปี
การรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์www.admission.mfu.ac.th
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
ถึง
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

การชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารกรุงไทย/ไปรษณีย์ไทย (Pay@Post)
ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง  ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100              (ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ 2556)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556
สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556
รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
           6.1 กำหนดการรับสมัคร
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ -วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 (ระบบจะปิดการรับสมัครอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 15.00 น.)
             6.2 อัตราค่าธรรมเนียมการสมัคร
                    ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษา จำนวน 300 บาท
            6.3 หลักฐานประกอบการสมัคร
             ให้ผู้สมัครจัดส่งเอกสารรายการละ 1 ฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ และเรียงลำดับเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้              
                       (1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ลงลายมือชื่อและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายชุดนักเรียนเท่านั้นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วให้ใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ)
                      (2) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4-ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณและบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนาม และประทับตราสถานศึกษาด้วย (เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                              กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าให้ใช้สำเนา ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1 หรือ ปพ.1) ฉบับสำเร็จหลักสูตรการศึกษา
                      (3)    สำเนาใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT (E-SCORE)
                      (4)    สำเนาใบรายงานผลการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (E-SCORE)
                      (5)    สำเนาใบรายงานผลทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
                      (6)    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                      (7)    สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                      (8)    สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร
                 6.4 ขั้นตอนการสมัคร
                                  6.4.1 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.admission.mfu.ac.thเท่านั้น
                                  6.4.2 ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วนตามแบบฟอร์มการสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องแล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)            
                                  6.4.3  พิมพ์ใบสมัคร ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร และเอกสารปิดหน้าซอง
                                  6.4.4   ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตั้งแต่ 11 กุมภาพันธ์ -22 มีนาคม 2556 โดยนำใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท ไปชำระเงินที่
                - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   หรือ
                - ธนาคารกรุงไทย          หรือ
                - ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)
                       เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคาร/เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงิน พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)
       6.4.5 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษ (EMS)ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งไปที่
เรียน        หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
                                            (ใบสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์ 2556)
*ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์เอกสารปิดหน้าซอง เพื่อการส่งหลักฐานการสมัครได้ในขั้นตอนการกรอกใบสมัครและลงนามแล้ว นำไปติดที่หน้าซองจดหมายขนาด A4
           6.4.6  หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะ  ถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
                    6.5 สอบถามข้อมูลการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่
                ส่วนรับนักศึกษา ห้อง 108 อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรศัพท์  053-916103-5 E-mail: admission@mfu.ac.th

7. องค์ประกอบในการคัดเลือก
ขั้นตอน
องค์ประกอบ
ค่าน้ำหนัก
เงื่อนไข
ขั้นตอนที่ 1
- ผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ
- ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์
- ผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT)    
- ผลการสอบวิชาคณิตศาสตร์ (PAT 1)  
- ผลการสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (PAT 2)  

10%
5%
5%
20%
20%
40%
รวม 100%
ผลการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) จะต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150 คะแนน
ขั้นตอนที่
2
- ผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)
- ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ.   ได้แก่                 (รวม 100% คิดเป็นสัดส่วน 70%) วิทยาศาสตร์ 40% (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ 20%ภาษาไทย 10%  สังคมศึกษา 10% *ภาษาอังกฤษ 20%

30%

70%


รวม 100%

*ผลการสอบวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า40 คะแนน
ขั้นตอนที่
3
ผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์อย่างละเอียด
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผู้สมัครชำระค่าตรวจร่างกาย           ด้วยตนเอง ตามอัตราที่โรงพยาบาลกำหนด
ผลคะแนนการสอบสัมภาษณ์
100%
 
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 ทาง www.admission.mfu.ac.th
9. สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 ทาง www.admission.mfu.ac.thผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นที่สิ้นสุด
11. รายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ และลงทะเบียนเรียนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
11.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ อาคารปรีคลินิก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
11.2 การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จะต้องนำบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม และบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ และลงทะเบียนเรียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาแรก
12. เงื่อนไขผู้ผ่านการคัดเลือก
12.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
12.2 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัครจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
12.3 ผลการตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นที่สิ้นสุด
12.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว มีความประสงค์ขอสละสิทธิ์ในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม  การลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
13. เงื่อนไขพันธะสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
13.1 ก่อนการเข้าศึกษาจะต้องทำสัญญาการเป็นนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
13.2 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่แพทยสภาจัดสอบ จึงจะสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้
13.3 เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว จะต้องทำงานตามสัญญาและเงื่อนไขของรัฐบาลกับกระทรวงสาธารณสุข สัญญาผูกพันอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจักได้แจ้งให้ทราบต่อไป
14. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตลอดหลักสูตร 600,000 บาท  โดยชำระเป็นรายภาคการศึกษาละ 50,000 บาท (12 ภาคการศึกษา)
15. วันเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556
ประกาศ ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
ระบบการรับสมัครออนไลน์ จะเปิดระบบในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า