2.26.2556

รับตรง สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ ม.ขอนแก่น 2556


สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) โครงการพิเศษ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรับสมัคร 30 คน เปิดรับสมัคร 12 มีนาคม 2556 ถึง 26 เมษายน 255

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 
2. มีผลสอบภำษำอังกฤษมำตรฐำน ได้แก่ IELTS (5.0 minimum overall band score)  หรือ TOEFL (61 iBT, 500 paper, 177 computer) หรือ TOEIC (650 minimum) หรือ ผ่ำนเกณฑ์การ สอบข้อสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (นานาชาติ) คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://hselearning.kku.ac.th/eng_inter/index_th.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า