2.06.2556

รายชื่อ ผู้ที่ไม่มีสิทธ์คัดเลือก กสพท


 
ตามประกาศกลุํมสถาบันแพทยศาสตร์แหํงประเทศไทย(กสพท) ฉบับที่ 1 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข๎าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ปีการศึกษา 2556  ผํานระบบ    รับตรง (Direct Admissions) ข๎อ 2.6,  ข๎อ 10.1.1 และ 10.1.2  กสพท จะประกาศรายชื่อผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือกเข๎าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในมหาวิทยาลัย / สถาบันของรัฐ ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษในปีการศึกษา 2556 เพื่อยืนยันกํอนตัดรายชื่อออกจากบัญชีผู๎สมัครสอบระบบรับตรงฯ ของ กสพท นั้น
 
บัดนี้ คณะ / สถาบัน ได้สํงรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และยืนยันสิทธิเข๎าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษตําง ๆ  ในปีการศึกษา 2556   ดังมีรายชื่อแนบท๎ายประกาศนี้  ดังนั้น  กสพท จึงจะไม่นำคะแนนของผู้ที่มีรายชื่อแนบท้าย มาประมวลผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2556 ผ่านระบบรับตรง (Direct    Admissions) ของ กสพท  ดังนั้นหากผู๎สมัครที่มีรายชื่อแนบท้ายเห็นวํารายชื่อที่ประกาศไมํถูกต๎องตามความเป็นจริง ให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อแนบท๎ายติดตํอสถาบันที่แจ้งชื่อ
มาแหํงนั้น  ๆ โดยตรง ภายในวันที่  8  กุมภาพันธ์  2556  หากพ๎นกําหนดดังกลําวจะถือวํารายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ถูกต้อง  

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า