2.15.2556

ม.เกษตรฯ รับม.6 เข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ปี 2557มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดรับนักเรียนเพื่อดำเนินการเปิดสอนโครงการเรียนล่วงหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เอื้อประโยชน์แก่เยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษได้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่รวมทั้งเพื่อให้นักเรียนที่ มีความสามารถได้มีโอกาสเข้าศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ
 
โดยในปีการศึกษา 2556 นี้จะเปิดรับเป็นรุ่นที่ 8 เพื่อเข้าสังกัดคณะในปีการศึกษา2557 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- นักเรียนที่ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ มีคะแนนเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ในหมวดวิชาวิทย์ – คณิตฯ (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 2.75
 
จำนวนรับเข้าศึกษา รายวิชาละประมาณ 100 คน

สาขาที่เปิดรับ
UploadImage

 
กำหนดการรับสมัคร
เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 256 - 3 พฤษภาคม 2556
เอกสารประกอบข่าว :

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า