2.18.2556

ระเบียบการรับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ม.ศิลปากร 2556


ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
โครงการรับนักศึกษาอักษรศาสตร์เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา (โครงการพิเศษ)
คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556สมัครทางเว็บไซต์ www.arts.su.ac.th
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556ชำระเงินผ่านทางธนาคาร
วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556ขึ้นทะเบียนนักศึกษา (รอบแรก) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งใบรับรองแพทย์
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (รอบสอง)
วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556ขึ้นทะเบียนนักศึกษากลุ่มสำรอง (รอบสอง) ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและส่งใบรับรองแพทย์
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556ปฐมนิเทศนักศึกษาและพบอาจารย์ที่ปรึกษา
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2556เปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

เกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาสาขาวิชาเอเชียศึกษา

พิจารณาจากคะแนนสอบวัดความรู้ของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จากการสอบดังต่อไปนี้
  1. ผลสอบ O-NET รายวิชา 01 ภาษาไทย   02 สังคมศึกษา   03 ภาษาอังกฤษ   โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ และนำมาคิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 45
  2. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ และนำมาคิดค่าน้ำหนักเป็นคะแนน ร้อยละ 55
หมายเหตุ ทั้งนี้เลือกใช้คะแนนสอบผลการสอบความถนัดทั่วไป ( GAT ) ที่มีอายุการใช้งานตามระยะเวลาที่ สทศ.กำหนดไว้ ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกถือเป็นที่สุด

คุณสมบัติของผู้สมัคร สาขาวิชาเอเชียศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้ที่มีคะแนนสอบ Admission จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ดังนี้
    2.1. ผลสอบ O-NET รายวิชา (01) ภาษาไทย  (02) สังคมศึกษา  (03) ภาษาอังกฤษโดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร
    2.2. ผลสอบความถนัดทั่วไป (GAT) โดยไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำของผู้สมัคร ทั้งนี้อนุญาตให้ผู้ที่มีคะแนน GAT ที่มีอายุการใช้ตามระยะเวลาที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดไว้ สามารถสมัครได้
3. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการรับสมัคร

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า

จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในปีการศึกษา 2556 จำนวน 200 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
  1. กลุ่มภาษาเกาหลี 60 คน
  2. กลุ่มภาษาจีน 70 คน
  3. กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 70 คน
หมายเหตุ คณะฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า