9.16.2555

ทุน UTCC GOLD ม.หอการค้า 2556


ทุน UTCC – Gold

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีนโยบายส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ โดยมอบทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง UTCC - Gold ในหลักสูตรปกติ 4 ปีการศึกษา และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา
จำนวนทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมอบทุนส่งเสริมการศึกษาครึ่งหนึ่ง UTCC-Gold แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ และสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ จำนวนทั้งสิ้น 200 ทุน ใน 5 คณะวิชา ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
 1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
 2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75  
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 4. หากเป็นผู้ที่เคยมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของสถาบันและ/หรือสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 6. ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
รายละเอียดของทุนการศึกษาที่ได้รับ
 1. ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ครึ่งหนึ่ง ตลอดหลักสูตรแบบทวิภาค (ภาคต้น ภาคปลาย) ระยะเวลาต่อเนื่องตลอด หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี
 2. ชำระเงิน ครึ่งหนึ่ง ของค่าอุปกรณ์การเรียน ระบบ Hybrid Learning จำนวน 1 ชุด
 3. ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง
  ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 200 บาท
  ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ 1,000 บาท
  ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย 500 บาท
  ค่าประกันของเสียหาย 500 บาท (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,000 บาท)

  -  ค่ากิจกรรมนักศึกษา ภาคเรียนละ 300 บาท
  ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค ภาคเรียนละ 1,000 บาท

  รวมค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเอง 3,500 บาท (เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,000 บาท)
กำหนดการรับสมัคร  
 1. คณะส่งรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา บัดนี้ - 29 มี.ค. 2556
 2. รายงานตัว และยืนยันการรับทุนการศึกษา พร้อมชำระเงิน 1 - 6 เม.ย. 2556
 3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาปีการศึกษา 2556 10 เมษายน 2556
ข้อปฏิบัติหลังได้รับทุนการศึกษา
 1. ต้องรักษาแต้มเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา หากผู้ได้รับทุนมีผลการเรียนแต้มเฉลี่ยสะสม (GPA) ต่ำกว่า 2.75 จะถูกระงับการได้รับทุนในภาคเรียนต่อไปจนกว่าจะรักษาระดับแต้มเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 จึงจะได้รับทุนการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
 2. ต้องลงทะเบียนและสอบได้ไม่ต่ำกว่า 15 หน่วยกิตทุกภาค การศึกษาปกติ ยกเว้น แผนสหกิจศึกษาหรือภาคการศึกษา สุดท้ายที่สำเร็จการศึกษาหรือ ได้รับอนุมัติจากคณบดี
 3. ผู้ได้รับทุนการศึกษาต้องปฏิบัติงานทางวิชาการและ/หรือ งานอื่นๆ ที่คณะวิชาและ/หรือมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระเงินค่าประกันการรับทุนการศึกษา จำนวน  10,000 บาท
(เงินประกันจะนำมาหักลดกับค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบเองในภายหลัง)
ทันทีที่ทราบผลการคัดเลือกกับทีมอาจารย์แนะแนวการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สามารถชำระเงินได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา เลขที่บัญชี 034-3-8462-4
<< Download แบบฟอร์มใบชำระเงิน
 >>
(สำหรับนักศึกษาที่สมัครใหม่ ชั้นปีที่ 1 เท่านั้น)
 
หน้าเว็บไซต์หลัก 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า