9.28.2555

รับตรง+มีทุน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคณะศิลปกรรมศาสตร์
                สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์  (หลักสูตรปรกติและหลักสูตรวันอาทิตย์)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5 โทร 083-890-8892 ,084-519-1594 โทรสาร 02-800-6806 เว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
1.  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก หรือผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัครหรือการศึกษาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
พิเศษสำหรับผู้สมัครเรียน
                ผู้สมัครเรียนในภาคปกติทางมหาวิทยาลัยได้มีโครงการ "สวัสดิการเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ระดับปริญญาตรี" โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1.          มีหอพักให้อยู่ฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  2.          ค่าน้ำประปา-ไฟฟ้าฟรี
  3.          อาหาร 3 มื้อฟรี ตลอดหลักสูตร 4 ปี
  4.          ตำราเรียน(หนังสือ+สมุด)ฟรีตลอดทั้งหลักสูตร
                นักศึกษามีสิทธิ์กู้ยืมจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์เมธาสิทธิ์ อัดดก 083-890-8892 ,อาจารย์สิโรจน์ พวงบุบผา 089-241-4761

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า