9.20.2555

ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด 2556


alt
   มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด รับสมัครนักเรียน นักศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
          สาขาวิชาที่ให้ทุน
          ศิลปศาสตรบัณฑิต: การพัฒนาชุมชน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษธุรกิจ
          นิเทศศาสตรบัณฑิต: การประชาสัมพันธ์
          วิทยาศาสตรบัณฑิต: วิทยาศาสตร์การกีฬา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีไฟฟ้า
          เทียบเข้า (ผู้จบปวส.): เทคโนโลยีไฟฟ้า
          บริหารธุรกิจบัณฑิต: การตลาด การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ
เทียบเข้า (ผู้จบปวส.): การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ
          ครุศาสตรบัณฑิต: การศึกษาปฐมวัย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ศึกษา ดนตรีศึกษา พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ทั่วไป สังคมศึกษา
          รัฐศาสตรบัณฑิต: รัฐศาสตร์
          บัญชีบัณฑิต: การบัญชี
          เทียบเข้า (ผู้จบปวส.): การบัญชี
          คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเรียนดี
          ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
          คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 2.75 มีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต้องมีหนังสือรับรองคุณลักษณะที่เหมาะสมกับความเป็นครู
          คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนความสามารถพิเศษ
          ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
          คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร 
          คุณสมบัติของผู้สมัคร ประเภททุนเพชรราชภัฎร้อยเอ็ด
          ระดับปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาตรี 5 ปี
          คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ขณะสมัคร สังกัดสถานศึกษาทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.00 มีความประพฤติดี สุขภาพทางกายและจิตดี ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร 
          หมายเหตุ คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของทุนแต่ละประเภท ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          วิธีการสมัคร
          -ขอใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือที่สำนักวิชาการและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง สำนักวิชาการและประมวลผล 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
          -ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาได้เพียง 1 สาขาวิชาต่อ 1 ใบสมัครต่อ 1 ประเภททุน
          รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือที่สำนักวิชาการและประมวลผล หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
รายละเอียดทั้งหมด http://academic.reru.ac.th/kuru2556/kuru2556.html

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า