9.30.2555

รับตรง สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 2556


หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับสมัคร  8-26  ตุลาคม 2555
จํานวนรับทั้งสิ้น 5 คน สํารอง 3 คน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 เป็นผู้ที่มีสญชาติไทย
2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 เทอม ไม่ต่ํากว่า 2.50
3 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4 ต้องไม่มีความผิดปกติต่าง ๆ ทางร่างกาย เช่น ตาบอด ตาบอดสี หูหนวก มีความพิการของมือ แขน หรือขา เป็นต้น ที่คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบการคัดเลือก
Gpax 10%  GAT 15%  PAT2  5%  PAT6 10%
สอบปฎิบัติ วิชาวาดเส้น                 20%
สอบปฎิบัติวิชาออกแบบกราฟิก          20%
สอบวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์  20%
 
 
รายละเอียดทั้งหมด   https://docs.google.com/file/d/0B4BJk-eQeEZYOHRaNUMwUlJrWUU/edit
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า