9.25.2555

รับตรง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ลาดกระบัง 2556


รับสมัครบุลคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควต้าผลการเรียนดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2556
คุณสมบัติ
ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช 3 โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และมีความประฤติเรียบร้อย
 
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤษจิกายน 2555
 
รายละเอียดทั้งหมด http://www2.reg.kmitl.ac.th/uploads/PDF_2012-09-20_13-55-44_AJAYIF.pdf
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www3.reg.kmitl.ac.th/index/index.php
 

รับสมัครบุลคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควต้าบุตร ครู หรืออาจารย์ สังกัดสถานศึกษาความร่วมมือ (MOU) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2556   
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 พฤษจิกายน 2555

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า