9.25.2555

รับตรง การจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ) ม.เกษตรศาสตร์ 2556


  

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำหรับปีการศึกษา2556

 1.       ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร การสอบ และการเปิดภาคการศึกษา
1.1   ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – วันที่ 10 พฤษภาคม 2556
( รับสมัครเฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00 น. )
1.2   วันสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 
1.3   วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
1.4   วันสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
1.5   วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
1.6   วันรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้นเดือนมิถุนายน 2556
1.7   ช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา กลางเดือนสิงหาคม 2556

 2.      สถานที่สมัครสอบและบุคลากรผู้รับผิดชอบ
  สถานที่สมัครสอบ: ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์
                          โทรศัพท์ 02 579 5566 ต่อ 4617, 1200
  บุคลากรผู้รับผิดชอบ:
  นางสาวมัลลิกา ชัยวัฒนเมธิน    โทรศัพท์ 02 579 5566 ต่อ 4617 e-mail: heiji_sayuu@hotmail.com
  อาจารย์ประพนธ์ โอสถสัมพันธ์สุข                                        e-mail: fhumppo@ku.ac.th
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย                               e-mail: fhumnnw@ku.ac.th

  3.      คุณสมบัติผู้สมัคร
   3.1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
        3.1.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า)              โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 และ
   3.1.2 มีผลคะแนน GAT 2 (ภาษาอังกฤษ) และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT และ PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT และ PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสมัครสอบ และ
        3.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
   3.2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ      3.2.1 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น  (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า  2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กระทรวงศึกษาธิการ และ
    3.2.2 มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score แบบ IBT 75 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS Score 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 550 คะแนน     ขึ้นไป และ
    3.2.3 มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชา และ
    3.2.4 มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร

    4.      เอกสารในการสมัคร
    4.1 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
               - ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
               - รูปสีขนาด 2” จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง
               - ใบแจ้งคะแนนผล GAT และ PAT ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
               - บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ   
               - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
               - สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมรับรองถูกต้อง 4 ฉบับ    
               - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
               - ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท

    4.2 กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
               - ใบรับรองผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
               - รูปสีขนาด 2” จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง
               - ใบแจ้งคะแนนผล TOEFL หรือ IELTS ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
               - บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ         
               - ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
     - สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองหรือพาสปอร์ตพร้อมรับรองถูกต้อง 4 ฉบับ       
               - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
               - ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท


     5.      วิธีการและเกณฑ์การคัดเลือก
     การคัดเลือกประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
     ส่วนที่ 1
     5.1   กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย: คะแนนรวมจากการถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 10% คะแนน GAT 2 (ภาษาอังกฤษ) มีค่าน้ำหนัก 15% และ PAT มีค่าน้ำหนัก 15%  และสอบข้อเขียน 30%
     5.2   กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศ: คะแนนรวมจากการถ่วงน้ำหนักคะแนน GPA ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 10% คะแนน TOEFL หรือ IELTS หรือ CU-TEP ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 15% คะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ 15% และสอบข้อเขียน 30%
     ผู้ที่ได้คะแนนในส่วนนี้สูงสุด 70 อันดับแรก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

     ส่วนที่ 2 
     5.3   การสอบสัมภาษณ์ด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งมีค่าน้ำหนัก 30%        

     โครงการฯจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสอบรวมทั้งหมดไม่เกินกว่า จำนวน 40 คน เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้กำหนดสำรองไว้ 10 คน

        หมายเหตุ คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัคร ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีตามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 ประกอบด้วย                   
     1. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
     2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
     3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
     4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม http://www.facebook.com/pages/KITMAN/134237356694440

     กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

     ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า