9.05.2555

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2556


    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 กรณีพิเศษ (โควตา) 3 ประเภท ได้แก่
          1.โควตาพิเศษของคณะฯ พิจารณาจากผู้ที่มีผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 2.75
          2.โควตาพิเศษสำหรับนักกีฬา พิจารณาจากผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาของสถานศึกษา และมีเกียรติบัตรรับรองว่าเป็นนักกีฬาระดับจังหวัด
          3.โควตาพิเศษสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรมนักเรียน ในคณะศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คณะบริหารธุรกิจ, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, คณะอุตสาหกรรม สิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
          ขั้นตอนการสมัครสอบ
          -ผู้สมัครกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่ต้องการจะปรากฎเครื่องหมาย * แล้วยืนยันการบันทึกข้อมูล ระบบจะออกใบ Pay In ค่าสมัครเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร
          -เมื่อได้รับใบ Pay In แล้ว ให้ผู้สมัครไปชำระเงินที่ธนาคาร โดยไม่ต้อง Fax หรือนำหลักฐานการชำระเงินส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินตรวจสอบการชำระเงินกับธนาคารเอง
          -เมื่อชำระเงินแล้ว รอตรวจสอบสถานะการชำระเงินในวันทำการถัดไป โดยป้อนรหัสใบสมัคร กับรหัสประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินค่าสมัคร จะถือว่าสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ระบบจะออกเลขประจำตัวผู้สอบให้
          -เมื่อชำระค่าสมัครเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้สมัครสามารถเข้ามาพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ เพื่อนำมาใช้สอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุในบัตรประจำตัวผู้สอบ
          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2555
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร โทร. 0-2282-9009-15 ต่อ 6302-7 ในวันเวลาราชการหรือติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า