9.28.2555

รับตรง สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ 2556สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครทางอีเมล์
1 พฤศจิกายน 55 - 1 กุมภาพันธ์ 56
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ สุดท้ายวันที่ 1 ก.พ.56 )

รับตรง ครั้งที่ 1

สมัครด้วยตนเอง
 
 1 พฤศจิกายน 55 - 8 กุมภาพันธ์ 56
เวลา 8.30 - 16.00 น. 
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่
17 ธันวาคม 55 - 1 มกราคม 56)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
19 กุมภาพันธ์ 56
เวลา 13.00 น. 
ทาง www.payap.ac.th
สอบข้อเขียน 5 วิชา
(เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความถนัดทางเภสัชศาสตร์)
11 มีนาคม 56
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ อาคารผู้วินิจฉัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
11 มีนาคม 56
เวลาประมาณ 16.00 น.
ทาง www.payap.ac.th
สอบสัมภาษณ์
(โปรดอ่าน...เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์)
12 มีนาคม 56  
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ  คณะเภสัชศาสตร์  อาคารชุมพาบาล
มหาวิทยาลัยพายัพ  เขตแม่คาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
14 มีนาคม 56
เวลา 16.00 น.
ทาง www.payap.ac.th
รายงานตัวและลงทะเบียน
18 - 22 มีนาคม 56
  เวลา 08.30-16.00 น. ณ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
31 พฤษภาคม 56
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
3 มิถุนายน 56

1.  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป
3.  เป็นผู้มีความประพฤติดี
4.  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  ตาบอดสี  เป็นต้น

1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรง (สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว...............1 รูป
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) .................................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)...........................................................1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6 . ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
- ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มของคณะเภสัชศาสตร์ Downloadแบบฟอร์ม
ให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่  12 มีนาคม 56   เวลา 09.00 น. ที่ คุณชญาณิษฐ์์ ห้อง 309B ชั้น 3 อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 สมัครด้วยตนเอง
......เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่...
ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241
 สมัครทางไปรษณีย์

1. การกรอกใบสมัคร ทำได้ 2 วิธี
---1.1 โดยวิธีการ กรอกใบสมัคร Online ผ่านระบบ e-admissions จากเว็บไซต์นี้ แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร หรือ
---1.2 โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

2. เตรียมถ่ายเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ "รับรองสำเนาถูกต้อง" ทุกฉบับ

3. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 3 วิธี อย่างหนึ่งอย่างใดตามสะดวก ดังนี้
---3.1 ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ระบุ
...........รับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงใหม่ 50000
...........ชื่อผู้รับเงิน : หัวหน้าแผนกการเงิน มหาวิทยาลัยพา่ยัพ
...........ชื่อผู้ฝากเงิน : ชื่อของผู้สมัคร 

---3.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท ออมทรัพย์  เลขที่  802-2-00678-9  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)  (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)
แล้วถ่ายสำเนาสลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครลงในสำำเนาสลิปด้วย

---3.3 โอนเงินผ่านธนาคาร โดย Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปชำระเงินที่เคาท์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)
4. บรรจุใบสมัครและุเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ตามข้อ 1 - 3
ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองส่งไปที่...
ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
 สมัครทางอีเมล์

1. การกรอกใบสมัคร ทำได้ 2 วิธี
---1.1 โดยวิธีการ กรอกใบสมัคร Online ผ่านระบบ e-admissions จากเว็บไซต์นี้ แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร หรือ
---1.2 โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร

2. การชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ทำได้ 2 วิธี อย่างหนึ่งอย่างใด ตามสะดวก ดังนี้
---2.2 โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ  มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท ออมทรัพย์  เลขที่  802-2-00678-9  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)  (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 25.- บาท)
แล้วถ่ายสำเนาสลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ สลิป ATM จำนวน 1 ฉบับ พร้อมระบุชื่อผู้สมัครลงในสำำเนาสลิปด้วย
---2.3 Download Bill payment Pay-in Slip แล้วนำไปโอนเงินที่เคาท์เตอร์ ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ (อัตราค่าธรรมเนียมการโอน 10.- บาท)

3. Scan
 เอกสารประกอบการสมัครทุกอย่าง รวมถึง สลิปโอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM หรือ Bill payment Pay-in Sip เป็นไฟล์ PDF ให้ภาพคมชัด

4. ส่งไฟล์ ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามข้อ 1 -3 ไปทางอีเมล์ ถึงศูนย์รับนักศึกษา admissions@payap.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า