6.17.2555

แนะนำ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก


คุณสมบัติผู้สมัคร
๒. คุณสมบัติผู้สมัคร
๒.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สายวิทย์-คณิต ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒.๒ มีผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสํานักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(O-net) และผลการทดสอบความถนัดทั่วไป(General Aptitude Test หรือ GAT) ความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการทางวิทยาศาสตร์ (Professional and Academic Test หรือ PAT2)
๒.๓ มีสถานภาพโสด อายุครบ ๑๖ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ปี นับถึงวันเปิดการศึกษาของปีที่สมัคร
๒.๔ มีร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ มีน้ําหนักตัวไม่น้อยกว่า ๔๕ กิโลกรัม มีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า๑๕๕ เซนติเมตรและไม่เป็นโรคหรือมีความพิการตามที่กําหนด
ช่วงเวลารับสมัคร ช่วงเดือน มกราคม ถึงเดือน เมษายน
ตัวอย่างระเบียบการปีการศึกษา 2555 http://www.rtanc.ac.th/home/images/stories/regisnrpn55.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://www.rtanc.ac.th/

ปล  พยาบาลทหารบก ทหารอากาศ  ทหารเรือ ใช้เกณฑ์คัดเลือกเดียวกันคือ GAT-PAT2 O-NET นะครับ   สำหรับ พยาบาลตำรวจ คัดเลือกแผ่น Admissionsdกลาง เท่านั้น

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า