6.27.2555

รับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาฯ ปีการศึกษา 2556การคัดเลือกเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียด) new2 (26 มิ.ย.56)
=====================================================================
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะสหเวชศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดnew2 (26 มิ.ย.56)
======================================================================
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์
โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดnew2 (26 มิ.ย.56)
====================================================================
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายลัเอียดnew2 (26 มิ.ย.56)
=================================================================
  • ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ โดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 (รายละเอียดnew2 (26 มิ.ย.56)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า