7.23.2556

รับตรง โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด แผนฝึกงานค้าปลีก CP ALL ม.อุบลราชธานี 2557

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด แผนฝึกงานค้าปลีก ตามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด แผนฝึกงานค้าปลีก ตามความร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด
คุณสมบัติเฉพาะวิธีรับ : 
1. ผู้สมัครจะต้องกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยจะต้องมีผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00 ด้วย
2. ผู้สมัครต้องสังกัดในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ผู้สมัครหรือผู้ปกครองมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำหนดการ : 
- กำหนดการรับสมัคร  17 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2556 
- ชำระเงินค่าสมัคร      17 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2556
- ประกาศผล               30 สิงหาคม 2556
- สอบสัมภาษณ์             5 กันยายน 2556
- ประกาศผล               10 กันยายน 2556 
- ชำระเงินยืนยันสิทธิ์   10-30 กันยายน 2556 

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.entry.ubu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า