7.18.2556

รับตรง57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 4,148 ที่นั่ง

UniGang ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย ปีนี้เปิดรับสมัคร 17 จังหวัดภาคเหนือจำนวน 4,148 คนเลยครับ จากปีก่อน รับสมัคร 3,785 คนเท่านั้น หุ ๆ  ระเบียบการน่าใกล้เสร็จแล้ว

     ผศ.ทศพร พิชัยยา ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 4,148 ที่นั่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนรับเข้านักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษา 2557

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดีในเขตพัฒนาภาคเหนือได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่จังหวัดและอำเภอในเขตพัฒนาภาคเหนืออย่างทั่วถึง ตลอดจนผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง ไปปฏิบัติงานตามท้องถิ่นและช่วยให้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สูงขึ้น

     ในปีการศึกษา 2557 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดจำนวนที่นั่งให้นักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาที่จะรับเข้าใหม่ โดยรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี

     สำหรับจำนวนที่นั่งของนักเรียนแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษาทั้งหมดในทุกคณะและหรือสาขาวิชา รวมเป็นจำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4,148 ที่นั่ง ซึ่งจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน คือ จำนวนที่นั่ง 2,074 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรให้ตามสัดส่วนของผู้สมัครในอัตราส่วน อำเภอรอบนอก : ทั้งจังหวัด เป็น 24:76 (คิดเป็นจำนวนที่นั่ง 498:1,576 ที่นั่ง) และจำนวน 2,074 ที่นั่ง จะนำมาจัดสรรโดยให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกที่มิได้รับการคัดเลือกจากส่วนที่ 1 แข่งขันรวมกันทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ สำหรับการสมัครสอบผู้สมัครสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เลือกสมัครได้ 2 อันดับ ในคณะหรือสาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น

     ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ติดต่อกัน 3 ปี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ

     เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ http://www.reg.cmu.ac.th ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-9 สิงหาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0 5394 3071 ต่อ 108, 131-134 ในวัน และเวลาทำการ

(ดาวน์โหลด ปฏิทินการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2557 ได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง)

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : news-130715132638.pdf

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า