7.01.2556

รับตรง56 โครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร ม.นเรศวร 2556

มหาวิทยาลัยนเรศวร จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษระบบรับตรง (รอบ 2) ประจําปีการศึกษา 2556 รับสมัครถึง 17 กรกฎาคม 2556
จํานวนรับ รวมทั้งสิ้นจํานวน 100 คน
คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร
1.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จํานวน 11 คน
1.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จํานวน 10 คน
1.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 22 คน
1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จํานวน 8 คน
1.5 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จํานวน 3 คน
1.6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จํานวน 19 คน
1.7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จํานวน 13 คน
1.8 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จํานวน 14 คน
คุณสมบัติทั่วไป 
2.1 เป็นสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระเบียบการ http://www.acad.nu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า