7.03.2556

รับตรง57 วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏเชียงราย 57

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตร หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2557  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2556 - 12 ตุลาคม 2556
คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
1) ต้องเป็นคนดี เรียนดี จิตใจดี มารยาทดี มีจิตอาสาและมีจิตบริการสาธารณะ
2) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
3) มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการประกอบวิชาชีพ
4) ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
รายละเอียดการรับสมัคร  http://stam.crru.ac.th/new/regist2556_21.php

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า