11.18.2554

โครงการBMIR คณะรัฐศาสตร์ มธ. ขยายวันรับสมัคร


                         
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

การเปิดรับสมัครและการสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2554 (กำหนดการใหม่)
ดาวน์โหลดใบสมัครตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2554 – 30 ธันวาคม 2554
www.polsci.tu.ac.th/bmir
1. รับสมัคร กรณีมาสมัครด้วยตนเอง
15 (พฤ)กันยายน 2554- 30(ศ) ธันวาคม 2554
2. รับสมัคร กรณีสมัครทางไปรษณีย์
15 (พฤ)กันยายน 2554- 20 (อ) ธันวาคม 2554
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ
12 (พฤ) มกราคม 2555
4.สอบข้อเขียน
22 (อา)มกราคม 2555
5.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
20 (จ.)กุมภาพันธ์ 2555
6.สอบสัมภาษณ์
 26 (อา)กุมภาพันธ์ 2555
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
1 (พฤ)มีนาคม 2555
8. ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
2(ศ.) -5(จ.)  มีนาคม  2555
9. ประกาศรายชื่อผู้แจ้งความจำนงเข้าศึกษา
26 (จ ) มีนาคม 2555
10. เปิดภาคเรียน
สิงหาคม 2555
                คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
                        1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษาชั้นสูงหรือ ประกาศนียบัตร หรือเทียบเท่า
                                2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-5)หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2.80
                                  หรือ       - มีผลสอบ GED  อย่างต่ำเท่ากับ 2,800คะแนน        
                               หรือ        - มีผลสอบ IGCSE อย่างต่ำเท่ากับ  C  จำนวน 5 วิชาขึ้นไป
                                3. มีผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • TOEFL    :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนนจาก PBT    หรือ 60 คะแนน                   
                    จาก IBT หรือ 170 คะแนนจาก CBT
  • IELTS     :    มีคะแนนรวมเฉลี่ยอย่างน้อย 5.5 คะแนน
  • TU-GET  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
  • CU-TEP  :    มีคะแนนรวมอย่างน้อย 500 คะแนน
  • SAT        :     มีคะแนนอย่างน้อย 50% ในภาค Writing และ Critical Reading

                วิธีการสมัคร
  1. ดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.polsci.tu.ac.th/bmir
  2. ชำระเงินค่าสมัคร ผ่านบัญชี
ชื่อบัญชี: BMIR PROGRAM
เลขที่บัญชี : 155-2-06784-3  
ธนาคาร ทหารไทย
                3.นำหลักฐานต่อไปนี้
                                - ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย
                                - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
                                -สลิปการโอนเงินค่าสมัคร
                 มายื่นด้วยตนเองที่
             โครงการBMIR ชั้น 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
                 (ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554)
             หรือ ส่งไปรษณีย์ ถึง
                โครงการBMIR คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์  กรุงเทพมหานคร 10200
                (ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2554  ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

***Transcriptและคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้นำมายื่นที่โครงการวันที่ 22 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2555 ***
รายละเอียดสามารถดูได้ที่ www.polsci.tu.ac.th/bmir
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลทาง E-mail:bmir.thammasat@gmail.com   โทรศัพท์ + 66 2 613 2304
ใบสมัคร จ้า

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า