11.18.2554

โควตา ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช


 
ด้วยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๕ หลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติผู้สมัครโควตา

๑. ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษานั้น ๆ และจะสาเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ หรือ ภาคฤดูร้อนในปีการศึกษา ๒๕๕๔ หรือเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒. นักเรียน นักศึกษาที่สมัครโควตาประเภทเรียนดี / กิจกรรม จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัคร
๓. อนึ่ง นักเรียน / นักศึกษา ที่มีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด หากมีความประพฤติดี กิจกรรมดี (ต้องมีใบรับรองหรือหลักฐานแนบ) วิทยาเขตสามารถพิจารณารับเข้าศึกษาในระบบโควตาได้เป็นกรณีพิเศษ
สาขาที่เปิดรับได้แก่  คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  , คณะเกษตรศาสตร์ , คณะเทคโนโลยีการจัดการ,คณะอุตสาหกรรมเกษตร, วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ , การแพทย์แผนไทย
UniGang  สัตวแพทย์ยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาสัตวแพทย์นะครับ โดยจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ ทั้งครู และ อุปการณ์ รวมถึงสถานที่  แต่ตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นปรับปรุง และกำลังอยู่ในรหว่างพิจารณาหลักสูตร   ถ้าผ่านก็โชคดี  ถ้าไม่ผ่านก็ ไม่มีสิทธ์สอบไปประกอบวิชาชีพ
รับสมัคร ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
รายละเอียดทั้งหมด  http://nakhon.rmutsv.ac.th/admission/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า