11.22.2554

รับตรง คณะเทคนิคการแพทย์ ม.ขอนแก่น


ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น   (ฉบับที่          /2554)
เรื่อง  การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  (โครงการพิเศษ)   ประจำปีการศึกษา  2555
------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยา-ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (โครงการพิเศษ) สำหรับเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2555  ตามรายละเอียดดังนี้


1.
จำนวนรับเข้าศึกษา  ประมาณ  60  คน
2.
คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1


เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ ซึ่งได้ปฏิบัติงานในงานเวชศาสตร์ชันสูตรมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัครโดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดให้สมัครสอบและลาศึกษาต่อได้

2.2
สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก  สาขาเซลล์วิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด  หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์-การแพทย์  หรือเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์

2.3
เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นผู้ทุพลภาพ  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาพิจารณาว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2.4
ในกรณีที่คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์ในข้อ 2.1 –2.3  ให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะ
3.
การซื้อใบสมัคร

3.1
ซื้อใบสมัครด้วยตนเองได้ที่


-  ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น


-  ราคาชุดละ  200  บาท


-  วันจันทร์  -  วันศุกร์  เวลา  09.00 –16.00 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


-  ตั้งแต่วันที่  21 พฤศจิกายน 2554 –20 มกราคม 2555
รายละเอียดทั้งหมด  http://amsoffice.kku.ac.th:50140/file/WZNBD20X7Y5O.doc

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า