11.28.2554

รับตรง พยาบาล ม.อุบลราชธานี ปี 55


               
รับสมัครน้องที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปี 55 ม.อุบล

 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง ประจาปีการศึกษา 2555
----------------------------------------------------------------------
                          ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลระดับวิชาชีพตอบสนองนโยบายพัฒนาประเทศจากการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชนให้ครอบคลุมทุกระดับ การให้บริการและทุกพื้นที่ ตลอดจนมีความสุข ความภาคภูมิใจ ในการทางานให้กับชุมชนที่ตนถือกาเนิดหรืออาศัยอยู่ การผลิตบัณฑิตในสาขาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเป็นการผลิตบัณฑิตโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
              1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นกาลังสาคัญของชุมชนในการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดบริการ สุขภาพที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ทุกระดับ ท้องที่ ตามนโยบายของรัฐบาล
              2. เพื่อให้บัณฑิตได้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
              3. เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสุขภาพในชุมชนนอกเขตเมือง
              4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพของสมาชิก ในชุมชน
              5. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี และเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ท้องถิ่นในพื้นที่ให้บริการ
                        1. จานวนรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จานวน 36 คน โดยวิธีรับตรง แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
                             1.1 วิธีรับตรงตามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จานวน 26 คน โดยแยกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ
                                   1.1.1 การรับตรงตามความร่วมมือระหว่างสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการรับนักศึกษาตามความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีให้การสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรเพื่อผลิตพยาบาลชุมชนให้กับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขั้นตอนการคัดเลือกและหลักเกณฑ์การตัดสินตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกาหนด จานวน 21 คน
                                   1.1.2 การรับตรงตามความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นการรับนักศึกษาตามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อานาจเจริญ ยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพชุมชนในระดับพื้นที่ จานวน 5 คน
                         2
                               1.2 วิธีรับตรงทั่วไป จานวน 10 คน
การรับตรงทั่วไปสาหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพพยาบาลจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความหลากหลายของผู้เรียนและเป็นการเปิดโอกาสสาหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกคน จานวน 10 คน
                               2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                                          2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครรับตรงทุกประเภทจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                                        
                                                  2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ กาลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
                                                  2.1.2 สาหรับผู้ที่กาลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า2.25 ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า 2.25
                                                   2.1.3 มีผลการทดสอบ GAT (วิชาความถนัดทั่วไป) PAT1 (วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์) และ PAT2 (วิชาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์)
                                                   2.1.4 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค อาการของโรคหรือมีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
                                                               (1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ การพยาบาลและผดุงครรภ์
                                                               (2) โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
                                                               (3) โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
                                                               (4) โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพเวชกรรม
                                                               (5) โรคความดันเลือดสูงรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทาให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะ อย่างถาวร
                                                               (6) ภาวะไตวายเรื้อรัง
                                                                         2.1.5 ติดสารเสพติดให้โทษ
                                                                         2.1.6 ตาบอดสี
                                                                         2.1.7 ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                           - สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ากว่า 6/24 ทั้งสองข้าง
                           - สายตาข้างดี ต่ากว่า 6/12 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว
                           - ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
                                      2.1.8 หูหนวกหรือหูตึง
                                      2.1.9 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุ

รับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ จนถึง 10 มกราคม 2555
 

              ลิงค์รับสมัคร http://www.entry.ubu.ac.th/

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า