11.27.2554

รับตรง คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2555


 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
1. หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประกอบด้วย
1.1 หลักสูตร 4 ปี
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) รับจำนวน 100 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้) รับจำนวน 30 คน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ) รับจำนวน 30 คน

1.2 โครงการสองปริญญาคู่ขนาน ระยะเวลาศึกษา 5 ปี
- โครงการสองปริญญาคู่ขนาน คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) สาขาวิชาวน
ศาสตร์ชุมชนและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) รับจำนวน 35 คน
รายละเอียดโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์ (โควตาพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2555 สามารถดูได้ที่ www.forest.ku.ac.th

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้ยึดมั่นในระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.2 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง
2.3 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ - คณิต
2.4 มีแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุด
ภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2554
ระเบียบการ  http://quota.forest.ku.ac.th/post.pdf
เว็บไซต์หลัก  http://quota.forest.ku.ac.th

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า