11.27.2554

ยกเลิกปฏิทินการโควตา รับตรงทุกฉบับ ม.อ.


ข่าวประกาศ
ยกเลิกปฏิทินการคัดเลือกรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 ทุกฉบับที่ประกาศ
 ก่อนหน้านี้ และให้ใช้ปฏิทินฉบับปรับปรุงใหม่ วันที่ 23 พ.ย. 2554 แทน
 ปฏิทินสอบตรง 14 จังหวัดภาคใต้ (23 พ.ย. 2554)
เนื่องจากการรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เฉพาะปีการศึกษา 2555 มีการงดใช้วิชา GAT ของ สทศ.
 และการสอบวิชา PAT จากการสอบกับ สทศ. เปลี่ยนไปเป็นคณะจัดสอบเองในวันที่สอบสัมภาษณ์ ดังนั้น จึงขอประกาศ
 วิชาและเกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการคัดเลือกรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2555
 (ปรับปรุงวันที่ 21 พ.ย. 2554) ดังนี้
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 มหาวิทยาลัยพายัพ
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขต จันทบุรี)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า