10.01.2557

รับตรง ทุน ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปี 58 รอบที่ 1

รับตรง + ทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 57 ถึง 15 ตุลาคม 57
รับสมัครออนไลน์ (เสียค่าสมัคร 300 บาท)

ดาวน์โหลดคู่มือการรับสมัคร => คลิก 
ดาวน์แผ่นพับ => คลิก 
ดาวน์โหลดประกาศ => คลิก 
กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2558
รอบที่ 1ทุนวไลยอลงกรณ์ 1 ทุนวไลยอลงกรณ์ 2 และรับตรง
(เสียค่าสมัคร 300 บาท)
รับสมัคร
 วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 15 ตุลาคม 2557 (รับสมัครออนไลน์)
 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2557)
 วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 17 ตุลาคม 2557 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 วันที่ 20 ตุลาคม 2557
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 สอบข้อเขียนวันที่ 23 ตุลาคม 2557 (วันปิยมหาราช)
 - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น.
 สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 ตุลาคม 2557
 (วิชาความถนัดของสาขาวิชา ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์)
 - สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์)
ทุนวไลยอลงกรณ์ 1
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 30 ทุนเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ทุน
และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ทุน คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนตั่งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 2
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ทุน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ทุน
คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
 
โครงการพี่ชวนน้อง
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
- คุณสมบัติผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 5 คนขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1 ภาคการศึกษา
- ผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 10 คน ขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้น ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2 ภาคการศึกษา
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://web2020.vru.ac.th/DefaultN.aspx

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า