10.08.2557

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล 2558 รับ 1-31 ตุลาคมนี้ !!

รับตรง วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล ปีการศึกษา 2558

                       รอบที่ 1 สามารถสมัครได้ตั้งแต่ 

วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2557 

รอบที่ ๒ สามารถสมัครได้ตั้งแต่

วันที่ 27 มกราคม - 21 มีนาคม 2558
ชื่อหลักสูตร: 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา
ชื่อปริญญา: 
      ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) หรือ ศศ.บ. (ศาสนศึกษา) Bachelor of Arts (Religious Studies) หรือ B.A. (Religious Stud
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ:
       กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญห้าประโยค
หลักฐานประกอบการสมัครสอบ:
       ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศ รวมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครสอบครบถ้วน ดังต่อไปนี้
      ๑.กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครสอบให้ครบถ้วน [สมัครสอบ]
    ๒.หลักฐานของผู้สมัคร อย่างละ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ส่งมาที่ งานการศึกษา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐
            -สำเนาหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบ
            -สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ไม่ต่ำกว่า ๔ ภาคการศึกษา (กรณีกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖)
            -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
            -สำเนาหนังสือสุทธิ (สำหรับพระภิกษุ - สามเณร)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า