10.05.2557

รับตรง มหาวิทยาลัยชินวัตร หลักสูตรไทยและนานาชาติ มีทุน 25-100%

มหาวิทยาลัยชินวัตร หรือ SIU เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้เริ่มดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนา ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงสุด และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม โดยเน้นการศึกษาด้านนวัตรกรรม การจัดการ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการศึกษาระดับสากล คุณภาพและมาตรฐานระดับสูงเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก นักศึกษาจบมา ได้ทางานบริษัทที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ บัณฑิตร้อยละ 93 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นสูงกว่า 2.5 เท่าของเงินเดือนเริ่มต้นข้าราชการ มีทุนการศึกษาให้มากมายหลายทุน มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บรรยากาศสบาย ๆ สไตล์รีสอร์ท ปราศจากมลพิษและรถติด ห่างไกลยาเสพติด อบายมุขแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ มีการสอนเตรียมความพร้อมด้านภาษาก่อนเข้าเรียนจริง เปิดรับสมัคร ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจการจัดการ กลุ่มสาขาวิชา - ธุรกิจระหว่างประเทศ– การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว – การเงิน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ - สารสนเทศธุรกิจ - โปรแกรมซอฟแวร์ประยุกต์สาหรับเว็บและ
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ - การจัดการเครือข่ายและฐานข้อมูล
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา - การจัดการเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม - การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
4. หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขา อังกฤษธุรกิจ
5. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 
สาหรับนักศึกษา ที่สมัครในโครงการโควตาพิเศษ ได้รับยกเว้นการสอบคัดเลือก สอบข้อเขียน (ยกเว้นพยาบาลที่ต้องสอบคัดเลือก) นักเรียนสามารถสมัครเพื่อ รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยชินวัตร โดยชาระค่าใช้จ่าย ดังนี้
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวน 5,500 บาท (รับชุดนักศึกษา เสื้อยืด ชุดสูท Key Card)
ค่าหน่วยกิตทุกหลักสูตรทุกสาขา หน่อยกิตละ 4,000 บาท ค่าบารุงธรรมเนียมเทอมละ 19,000 บาท
ค่าประกันของเสียหาย 10,000 บาท ชาระปีแรกครังเดียว ได้รับเงินคืนเมื่อจบการศึกษา
 
พิเศษ ในภาคเรียนที่ 2/2557 ภาคเรียนที่ 1/ 2558 มีทุนการศึกษามอบส่วนลดค่าหน่วยกิตสาหรับ
 
หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ 25%-100% ตามผลการเรียน ค่าเทอมหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกสาขา เทอมละ 72,000 เกรดต่ำกว่า 2.4 รับส่วนลด 25% เหลือ 54,000 บาท เกรด 2.4-3.00 รับทุน 50% เหลือ 36,000 บาท เกรด 3.00-3.49 รับทุน 75% เหลือ 18,000 เกรด 3.5 ขึ้นไป รับทุน 100% ค่าเทอมกู้ กยศ. กรอ.ได้ ตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
 
หลักสูตรไทย หลักสูตรนิเทศสาสตร์ (Convergence Communication) หลักสูตรใหม่ทันสมัยน่าเรียนมาก ทาความร่วมมือสถานีโทรทัศน์ Voice TV เพื่อผลิตบุคลลากรป้อนตลาดสื่อสารมวลชนยุคคอนเวอร์เจนซ์ เป็นอาชีพที่ยั่งยืน มีทุนการศึกษาสาหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมทุกคน ค่าเทอม 25,000 บาท (ยกเว้นไม่มีค่าบารุงธรรมเนียม 19,000) ชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,500 บาท และค่าประกันของเสียหาย 10,000 บาท
จุดเด่นของหลักสูตร
- เป็นนิเทศศาสตร์แบบหลอมรวม สื่อสารบนหลายแพลตฟอร์ม หลายช่องทาง
- มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่สามารถทางานในแผนกข่าว Digital TV หรือแผนกโปรดักชั่น หรือ แผนกการตลาดและแบรนด์ดิ้งสื่อ
- ฝึกปฏิบัติงานจริง ผ่าน Workshop โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Voice TV สหศึกษาทางานที่ Voice TV ทุกปีหรือสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลอื่น ๆ
- อาจารย์ผู้สอนจาก Voic TV มีประสบการณ์จริง และจาก SOLA ที่เข้าใจการประยุกต์ ทฤษฎีความรู้อย่างเหมาะสมร่วมกัน สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การเข้าใจปัญหาและสร้างทักษะความรู้ใหม่ ๆ
- การสอนจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแบบ Bilingual เพื่อให้มีทักษะ การสื่อสารภาษาอังกฤษในยุค AEC เพื่อโปรดโอกาสให้ตนเองทางานด้านนิเทศน์ข้ามพรมแดน

มหาวิทยาลัย มีหอพัก มีเครื่องอานวยความสะดวกครบครัน มีฟิตเนสเซ็นเตอร์ คาราโอเกะ โต๊ะพูล โต๊ะปิงปอง สนามบาส สนามเทนนิส ยิมเนเซี่ยม และสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสากล มีเรือพาย เรือถีบ จักรยาน ให้บริการ มีพยาบาล อาจารย์ และ รปภ.ดูแล 24 ชั่วโมง หอพักราคาเทอมละ 12,000 บาท/เทอม สาหรับพัก 3 คน 18,000 บาท/เทอม สาหรับพัก 2 คน น้าไฟฟรี 100 ยูนิต
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และติดต่อสมัครเรียนได้ที่ อ.ปู 081-6158583,089-7721816
ผู้รับผิดชอบโครงการพิเศษ ด่วนนะค่ะ
SIU มุ่งสู่อาเซียน เรียนจบมาได้งานที่ดีทา
*SIU ได้รับการประเมินคะแนนสูงสุดอันดับ 2
ของมหาวิทยาลัยเอกชนเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนาต่างๆ ของประเทศ โดย สมศ.*

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า