11.11.2556

รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 57

 
  ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.1 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          1.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อย่างแท้จริง         
          1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
          1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          1.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
          1.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.75
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75
          1.7 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50
                   - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50
 2. รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร
          2.1 หลักฐานการสมัคร
                   ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อยและใช้หลักฐานประกอบการสมัครดังนี้
                    1) รูปถ่ายชุดนักเรียน/ชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว สำหรับติดใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครออนไลน์
                    2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                    3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                   4) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                    5) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                    6) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์
                    7) ให้นักเรียนเขียนเรียงความในหัวข้อ “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
          2.2 ขั้นตอนการสมัคร
                   สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
                   2.2.1 ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครและกรอกข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วจึงบันทึกการสมัคร (เมื่อบันทึกการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้)
                   2.2.2 พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายลงในใบสมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัครและนำใบแจ้งยอดการชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ไปชำระเงินที่ธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้
                             1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
                             2. ธนาคารกรุงไทย
                             3. ที่ทำการไปรษณีย์ (Pay@Post)
                   2.2.3 เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่ธนาคารหรือเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ จะประทับตราเพื่อเป็นหลักฐานการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมคืนเอกสารส่วนของผู้สมัครเพื่อให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานการสมัคร (โปรดตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครให้ถูกต้อง)            
                   2.2.4 ผู้สมัครจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปยังสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                             1) ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบ) ที่ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
                             2) สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการสมัครที่ได้รับจากธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                             3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
                             4) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ ชื่อ - สกุล ปัจจุบันไม่ตรงกับหลักฐานอื่นๆ)
                             5) กรณีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้ใบระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียน (ชั้น ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) โดยให้โรงเรียนคำนวณ และบันทึกผลการเรียนในช่องผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา พร้อมทั้งให้นายทะเบียนลงนามและประทับตราสถานศึกษาด้วย (ใช้เอกสารฉบับจริงเท่านั้น)
                             6) กรณีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฉบับจบหลักสูตร
                             7) เรียงความหัวข้อ “บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
                    2.2.5 จัดส่งเอกสารตามข้อ 2.2.4 ไปตามที่อยู่ด้านล่างโดยไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 (ถือเอาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)  
                                        เรียน     คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
                                            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                                            333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
                                            อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
     (ใบสมัคร โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2557) 

 3.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
           สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557     ทาง www.admission.mfu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 053-916738-9
 
 ประกาศรับสมัครโควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2557 [ 200.17 KB] 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า