11.25.2556

รับตรง57 นักเรียนนายสิบทหารบก ปี 2557

โรงเรียนนายสิบทหารบก เตรียมเปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบกประจำปีการศึกษา 2557 โดยเริ่มเปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2557

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร 23 ม.ค. - 23 ก.พ. 57
สอบภาควิชการ  8-9 มี.ค. 57
ประกาศผลสอบภาควิชาการ 15 มี.ค. 57 
สอบรอบสอง 19 มี.ค. - 26 เม.ย. 57 
ประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย 11 เม.ย. 57  
รับฟังคำชี้แจงและแบ่งรุ่น  19 - 20 เม.ย. 57 
รายงานตัวและทำสัญญา 1-2 พ.ค. 57
คุณสมบัติ 
-บุคคลพลเรือน อายุระหว่าง 18-22 ปี 
-ทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
-ทหารกองประจำการ(ทุกผลัด) มีอายุไม่เกิน 24 ปี 
-ทหารกองประจำการต่างเหล่าทัพ อายุไม่เกิน 24 ปี 
-พลอาสา และอาสาสมัครทหารพราน สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี 
-วุฒิการศึกษา ม.ปลาย(ม.6)หรือเทียบเท่า 
-บิดามารดา และตัวผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 
-ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทาง 25 ม. 
-ผู้ขอผ่อนผันในปี 2556 และต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2557  ไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ระเบียบการรับสมัครในปี(2556)ที่ผ่านมา(เรื่องประเภท คุณสมบัติ หลักฐานการรับสมัคร) เพื่อประกอบการเตรียมตัวและหลักฐานล่วงหน้า
1. ประเภทของผู้สมัคร
1.1 บุคคลพลเรือน ชาย อายุ 17 ปี ถึง 22 ปี ( ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ.2539 ) ไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจาการในปี 2556 ยกเว้น ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ของศูนย์ฝึกกาลังสำรองหรือศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก สาหรับผู้ที่มีอายุ 21 และ 22 ปี ( เกิด พ.ศ.2535 และ พ.ศ. 2534 )ต้องมีหลักฐาน สมุดประจาตัวทหารกองหนุน หนังสือสำคัญ ( แบบ สด.8 ) หนังสือสำคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือ ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ( แบบ สด.43 ) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารประจำการ ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ
1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532 )
1.3 พลทหารประจำการ ( พลอาสาสมัคร ) และ อาสาสมัครทหารพราน ในส่วนของกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปี ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532 )
1.4 ทหารกองหนุน ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปี (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2532)
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีวุฒิการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
2.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศ ( ก่อนการสอบภาควิชาการ ) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
2.3 มีสัญชาติไทย และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.5 ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
2.6 ไม่เป็น ผู้เสพยาเสพติด หรือสารเสพติดให้โทษ หรือ อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และ ไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจาคุกเว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.7 ต้องเข้ารับการตรวจโรค พิมพ์ลายนิ้วมือตรวจประวัติอาชญากรรม ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ว่ายน้ำ ดึงข้อ ลุกนั่ง ยึดพื้นและ วิ่งได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ
  • ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก  พ.ศ.2547- การศึกษาของนักเรียนนายสิบ


- สิทธิเมื่อสำเร็จการศึกษา


- เบ็ดเตล็ด


- ความผิดปกติหรือความพิการซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ


- รายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ


- การพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า