11.05.2556

รับตรง57 โครงการรับบุคคลที่มีความสามารถด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 57


การรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีพิเศษประจำปีการศึกษา 2557
เปิดรับสมัคร 4 -24 พฤศจิกายน 2556
คุณสมบัติทางด้านกีฬา
เป็นนักกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นกีฬาสากล (ยกเว้น จักรยาน แฮนด์บอล และ กาบัดตี้) โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1 เป็นนกักีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ นานาชาติ
2 เป็นนกักีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และได้รับรางวลัที่ 1- 3
3 เป็นนกักีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ตัวแทนเขต) และได้รับรางวัลที่ 1- 3
4 เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขัน ที่จังหวัดไม่ได้จัดขึ้น และไดร้ับรางวลัที่ 1 - 3
5 ไดร้ับตำแหน่งชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า