11.11.2556

รับตรง57 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2556 รับสมัครตั้งแต่วันที่ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 

รับสมัคร
 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 (รับสมัครออนไลน์)
 (ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียม 10 บาท ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557)
 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 (สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าสมัครที่ฝ่ายการเงินมหาวิทยาลัย จำนวน 300 บาท)
  
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
 วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557
 
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
 - สอบข้อเขียน เวลา 09.00 – 11.00 น. (วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาเหตุการณ์โลกปัจจุบัน วิชาคิดวิเคราะห์) และ เวลา 11.00 – 12.00 น.
 (วิชาความถนัดของสาขาวิชา ส้าหรับบางสาขาในคณะครุศาสตร์)
 - สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 16.00 น. (นำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่ออาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557
 
สอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม (สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาที่เลือกอันดับ 1)
 วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพิ่มเติม วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
 
รายงานตัวชำระเงินและชำระเงิน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 1
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยให้ทุนเรียน ฟรีตลอดหลักสูตร 30 ทุนเป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 18 ทุน
และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ทุน คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนตั่งแต่ 3.50 ขึ้นไป
 
ทุนวไลยอลงกรณ์ 2
สนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 100 ทุน เป็นกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60 ทุน และกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 ทุน
คุณสมบัติจบ ม.6 หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.50
 
โครงการพี่ชวนน้อง
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ผู้เข้าร่วมโครงการต้องกรอกใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการให้เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรนักศึกษา
- คุณสมบัติผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 5 คนขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้นค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 1 ภาคการศึกษา
- ผู้สมัครใหม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน 10 คน ขึ้นไปผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนยกเว้น ค่าลงทะเบียนเหมาจ่าย 2 ภาคการศึกษา
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า