11.05.2556

โควตา รับตรงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ปี 57 รับถึง 30 พ.ย.

เริ่มแล้ว โควตารับตรงมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อคุณภาพและคุณธรรมในเอเชีย”
เปิดสอนระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก
ผสมผสานกลิ่นอายมหาวิทยาลัยในบรรยากาศสไตล์ รีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ รังสิต คลอง 5ใกล้แหล่งเรียนรู้และแหล่งงานมากมายสำหรับนักศึกษามีหอพักและรถรับส่งที่สะดวกสบาย เปิดรับสมัครโควตารับตรงดังนี้
            คณะสาธารณะสุขศาสตร์
เมื่อจบแล้วสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย
เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ทำงานในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์
เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ทำงานในสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกองสาธารณสุข
เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.)ในโรงงานส่วนใหญ่จบสาขาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยมี 3สาขาวิชาเอกดังนี้
            สาขาวิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
            สาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
            กลุ่มวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            คณะพยาบาลศาสตร์หลักสูตร ปีและ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรปีทั้ง2 หลักสูตรได้มาตรฐานในระดับสากลจบแล้วสามารถเป็นทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้เชียวชาญระดับประเทศเป็นผู้ควบคุมดูแลและประสานงานหลังจบการศึกษาโดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายความร่วมมือ สำหรับนักศึกษาทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน

            คณะการบิน
สาขาวิชาบริหารกิจการการบินหลักสูตรนี้ถูกพัฒนาเป็นพิเศษเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และได้ทำความร่วมมือหลักสูตรกับสถาบันการบินพลเรือนและสายการบินชั้นนำมากมาย ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานในท่าอากาศยาน เป็นผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศ นักบิน แอร์โฮสเตสหรือสจ๊วต
            คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,วิศวกรรมอุตสาหการ,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยสอนโดยคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ หลักสูตรตรงตามความต้องการของนิคมอุตสาหกรรม สอนเพิ่มด้านสิ่งแวดล้อม จากสถิติบัณฑิตมีงานทำก่อนรับปริญญา100%
            หลักสูตรจีนศึกษาสาขาวิชาจีนศึกษาอยากไปเรียนต่างประเทศต้องหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสาร การค้า การลงทุน เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยทำความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในประเทศจีน นักศึกษาจะได้เดินทางไปศึกษาที่ประเทศจีนและไต้หวันในภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นเวลา 4 เดือน และจะได้รับประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนและไต้หวันด้วย
            คณะบริหารธุรกิจธุรกิจระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ     เสริมหลักสูตรการบริหารการจัดการและการเขียนแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพอันเป็นประโยชน์ต่อการมีงานทำของนักศึกษาให้พร้อมกับการเปิดการค้าเสรี A.E.C.มีงานทำแน่นอน
            คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์เมื่อเรียนจบจะได้ประกาศนียบัตรทักษะการใช้ภาษาอังกฤษชั้นสูงสำหรับนักกฎหมายเพิ่ม1ใบซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสมัครงานสอนโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์สามารถสอบราชการหรือสอบตำรวจสายสอบสวนได้
             คณะศิลปศาสตร์
            สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว,สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเน้นทักษะภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจบแล้วเรียนตอนครูได้ สอนโดยหลักสูตรของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เรียนสนุก เที่ยวสุดมัน จบแล้วได้รับใบประกอบวิชาชีพมัคคุเทศก์ทันทีนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและต่างชาติ และยังประกอบอาชีพทางด้านสายการบินและการโรงแรมได้อีกด้วย
            คณะนิเทศศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์หลักสูตรที่ทันสมัยล่าสุดนักศึกษาดูงานและใช้อุปกรณ์อย่างทั่วถึง มหาวิทยาลัยฯได้ประสานงานกับบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมายเพื่อเพิ่มประสบการณ์ ให้นักศึกษาในการดูงานและฝึกงาน
            คณะรัฐประศาสนศาสตร์(มีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียว)เน้นทางด้านการปกครองและการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยการปกครอง จบแล้วมีหลักสูตรติวเพื่อสอบบรรจุข้าราชการชั้นปกครอง 
             
            คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร ปี
            หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปี

โควตารับตรงรับเริ่มรับสมัครตั้งแต่ 1กันยายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556
นักศึกษาโควตาจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย

สอบถามรายละเอียดจำนวนรับและกำหนดการรับสมัครกับอาจารย์ผู้ดูแลศูนย์แนะแนวประจำพื้นที่ของตนได้ตั้งแต่วันนี้
            ภาคเหนือ:อาจารย์อุไรวรรณ  อัศวภูมิ  081-553-0114
            ภาคกลาง1จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง  สระบุรี  สิงบุรี  ลพบุรี  นครสวรรค์  พิษณุโลก :อาจารย์วรวุฒิ บุญเกษม  086-320-4512
            ภาคกลาง2 จังหวัดสมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  สมุทรปราการ  นครปฐม  ราชบุรี  เพชรบุรี  กาญจนบุรี :อาจารย์กิ่งกาญจน์  ศิริวรรณ  086-445-5285
            ภาคอีสาน1 จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธุ์  ยโสธรอุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู:อาจารย์แพทรียา บัววันเพ็ญ082-777-5434
            ภาคอีสาน2จังหวัดนครราชสีมา  ชัยภูมิ  อุบลราชธานี  อำนาจเจริญหนองคาย
:อาจารย์เนตรดาว  วิชาภรณ์  086-468-8469
            ภาคอีสาน3 จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  นครพนม  ศรีสะเกษ  มุกดาหาร
:อาจารย์จินตนา  คงสุข 085-411-3029
                         ภาคใต้ :อาจารย์ประสงค์ ดอเลาะ086-369-3201
            กรุงเทพมหานคร จังหวัดในภาคตะวันออก ร่วมทั้งเขตพื้นที่พิเศษจังหวัดปทุมธานี  และจังหวัดนครนายก  :อาจารย์เจษฎาภรณ์  สมจิต  087-511-6333

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า