11.25.2556

รับตรง โครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557

 
รับตรงโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2557 เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2556 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2557  รับทั้งเด็ก ม.6 และเด็กซิ่ว 

คุณสมบัติ
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย สายสามัญ ที่เน้นเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เท่านั้น 
 2. ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 3. ไม่เคยต้องพ้นสภาพจากความเป็นนักศึกษาในสถาบันใดๆ เพราะความผิดทางวินัย 
 4. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
 

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า