6.02.2557

รับตรง หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 6 ปี การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 50,000 บาท  หมายเหตุ เฉพาะในปีการศึกษาแรกและปีการศึกษาสุดท้าย จะเก็บเป็นรายปี จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากต้องไปศึกษาที่ประเทศจีน 
รับสมัคร ถึง  6 มิถุนายน 2557

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า