12.27.2556

ทุน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่  ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน  80 ทุน หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีก ปีการศึกษา 2557 โดยมีการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2556 และจะทำการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557
 “เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตกำลังคนในระดับปริญญาตรี ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พร้อมทั้งช่วยเหลือในด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ และยังเป็นการสร้างงาน ช่วยผลิตนักศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีฝีมือตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)ในการเปิดศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์กว่า 20 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจ สนับสนุนเยาวชนที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อและมีงานทำตลอดจนสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจค้าปลีกครบวงจร และสร้างงานในท้องถิ่นชนบท”
 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงาน Work-Based Learning ซึ่งเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้ปรับตำแหน่งหน้าที่ถือเป็นความก้าวหน้าคือเป็นพนักงานสายปฏิบัติการ ทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 1 (รักษาการผู้จัดการร้าน) หรือเป็นพนักงานสายสำนักงาน โดยสมัครในตำแหน่งที่สนใจ ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน กับสำนักทรัพยากรบุคคล/ต้นสังกัด หากสอบผ่าน สามารถทำงานในตำแหน่งที่สมัครได้ทันที สมัครเข้าโครงการ “แฟรนไชส์พนักงาน” เมื่อทำงานครบ 3 ปี เป็นเจ้าของร้าน 7-Eleven
 
การสัมภาษณ์รอบที่ 2 รับอีก 40 ทุน  ตลอดหลักสูตรนักศึกษาจ่ายเพียง 16,000 บาทเท่านั้น  
ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้รับทุนการศึกษา คือ เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 /ปวช หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป โดยเงื่อนไขผู้ขอรับทุนฯ คือ 
 
1.)เป็นการให้ทุนฯแบบปีการศึกษาต่อปีการศึกษา โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 
2.)หากปีการศึกษาใดผู้ได้รับทุนมีระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00 บริษัทจะระงับทุนฯในปีการศึกษาต่อไปและผู้รับทุนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในปีการศึกษาถัดไปเอง 
 3.)หากผู้ได้รับทุนกลับมามีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนฯในปีการศึกษาถัดไป 
4.)ทั้งนี้ต้องใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 4 ปี และเป็นไปตามแผนการเรียนที่สาขาวิชากำหนด เว้นแต่ได้รับการยกเว้นจากคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053- 819999

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า