12.27.2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) จุฬาลงกรณ์ 57

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2557 ดังนี้ new2 (20 ธ.ค. 56)
1. โครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
2. โครงการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ตรวจสอบรายชื่อ)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
6. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสหเวชศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
8. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
9. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
10. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
11. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)
12. หลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ (ตรวจสอบรายชื่อ)

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า