12.27.2556

เปิดรับสมัครแล้ว ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง ปี 57


ด้วย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
               1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
               1.2 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสอบ การสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย
               1.3 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
               1.4 เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
                              - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
                              - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
                              - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
                              - มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
               1.5 เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
               1.6 เป็นผู้มีผลการทดสอบวิชาเฉพาะของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)             
               1.7 ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐในปีการศึกษา 2557
               1.8 มีคุณสมบัติเฉพาะตามกำหนดขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อบทท.) และทันตแพทยสภา
     2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
               2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้วใช้ผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
               2.2 ใช้ผลการทดสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดสอบในวันที่ 4-5 มกราคม 2557
               2.3 ใช้ผลการทดสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2557 ซึ่ง กสพท. จัดสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
               2.4 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนหรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ เทียบเท่าเกณฑ์หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้ศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน
               2.5 เมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนตามกลุ่มสาระ ดังนี้
                              กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)    รวมกันไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต
                              กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์                                 รวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
                              กลุ่มสาระคณิตศาสตร์                                 รวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
               2.6 ต้องมีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้หลังจากจบการศึกษาแล้ว โดยต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว หรือสัญญาปลายเปิดกับรัฐบาลตามระเบียบ และเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย
               2.7 ผู้สมัครเข้าศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและปราศจากโรค โดยอาการของโรคหรือความพิการ ดังนี้
                              2.7.1 มีความพิการทางร่างกายจนอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
                              2.7.2 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders)โรคอารมณ์ผิดปกติ (MoodDisorders)  โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic Disorders)โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ BorderlinePersonality Disordersรวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
                              2.7.3 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
                              2.7.4 เป็นโรคไม่ติดต่อ หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเองต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม เช่น
                                             - โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ (โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี โดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)
                                             - โรคหัวใจระดับรุนแรง จนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนแลการประกอบวิชาชีพ โรคภาวะความดันโลหิตผิดปกติในระดับรุนแรง และมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร
                                             - ภาวะไตวายเรื้อรัง
                                             - โรคติดสารเสพติดให้โทษ
                              2.7.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
                                             (1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
                                             (2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
                                             (3) ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ
                              2.7.6 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
                              2.7.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ทั้งนี้ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกรณีตรวจเพิ่มเติมได้
                              2.7.8 ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญถือเป็นข้อยุติ
               2.8 หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบภายหลังพบว่าเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องหรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามประกาศของมหาวิทยาลัย จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือกให้ไม่ว่ากรณี ใด ๆ ทั้งสิ้น
               2.9 ในกรณีผู้สอบผ่านได้ลงนามทำสัญญาการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยจะส่งชื่อ นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำสัญญาแล้วไปยังองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อบทท.) เพื่อส่งให้ทุกสถาบันสมาชิกดำเนินการคัดชื่อบุคคลนั้นออกจากกลุ่มผู้มีสิทธิสอบในขั้นตอนต่อไป หรือออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกของสถาบันสมาชิก (ถ้ามี) และสถาบันสมาชิกฯ จะคัดชื่อออกทันทีตามที่ได้ให้สัตยาบันกันไว้แล้ว
     3. จำนวนที่รับ
     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 32 คน ดังนี้
               3.1 นักเรียนจากโรงเรียนในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน 
               3.2 นักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 14 คน

    สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556-วันศุกร์ที่ 31มกราคม 2557 (ระบบการรับสมัครจะปิดอัตโนมัติในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 15.00 น.)

รายละเอียดทั้งหมด  http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=7572

กด Like แล้วติดตามการอัพเดตได้ในหน้าแรกFacebook ตลอด "รับตรง@Admissions"

ติดต่อ-สอบถาม พูดคุยกันจ้า